FUTSAL FIFA

Propozice

Propozice Poháru FAČR futsalu FIFA 2017/18

 

A. Obecná část

1) Organizace poháru a startovné

1.1) Pohár FAČR futsalu FIFA 2016/2017 (dále jen „pohár“) je organizován třístupňově jako

a)      okresní část poháru;

b)     krajská část poháru;

c)      celostátní část poháru.

1.2) V případě, kdy se v určitém kraji nebude konat okresní část poháru v žádném z jeho okresů, uspořádá příslušná krajská komise futsalu přímo krajskou část poháru.

1.3) V poháru se v žádném stupni neplatí startovné.

 

2) Pořadatel a řídící orgán poháru

2.1) Pořadatelem okresní části poháru je příslušná OkKF, jejím řídícím orgánem příslušná odborná (sub)komise nebo přímo OkKF. Řídící orgán vydá propozice okresní části poháru, které nesmí být v rozporu s obecnou částí těchto propozic. V propozicích okresní části poháru OkKF upraví zejména systém soutěže s ohledem na počet účastníků a termínovou listinu v souladu s bodem 3.1 těchto propozic.

2.2) Pořadatelem krajské části poháru je příslušná KKF, jejím řídícím orgánem příslušná odborná (sub)komise nebo přímo KKF. Řídící orgán vydá propozice krajské části poháru, které nesmí být v rozporu s obecnou částí těchto propozic. V propozicích krajské části poháru KKF upraví zejména systém soutěže s ohledem na počet účastníků a termínovou listinu v souladu s bodem 3.2 těchto propozic.

2.3) Pořadatelem celostátní části poháru je Komise futsalu SF FAČR a jejím řídícím orgánem Soutěžně-technická subkomise.

 

3) Termíny poháru

3.1) Okresní část poháru musí být dokončena nejpozději do 15. 3. 2017.

3.2) Krajská část poháru musí být dokončena nejpozději do 10. 9. 2017.

3.3) Celostátní část poháru bude sehrána v období od 15. 9. 2017 do 31. 12. 2017, když konkrétní termíny osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále budou uvedeny v termínové listině celostátních soutěží pro soutěžní ročník 2017/2018.

 

4) Účast v poháru

4.1) Účast v poháru je dobrovolná s výjimkou klubů I. a II. CL.

4.2) Kluby I. CL se zařazují přímo do krajské části poháru s tím, že budou nasazeny neméně do čtvrtfinále. Toto neplatí pro vítěze poháru 2015/2016, který se zařadí přímo do celostátní části poháru.

4.3) Kluby II. CL se zařazují do okresní části poháru, pokud bude v příslušném okrese hrána s tím, že budou nasazeny nejméně do čtvrtfinále. Budou-li kluby II. CL zařazeny přímo do krajské části poháru, pak budou nasazeny nejméně do osmifinále.

4.4) Bude-li vítězem poháru 2015/2016 klub či kluby mimo I. a II. CL, pak má takový klub či kluby povinnost nastoupit v poháru do jeho celostátní části.

4.5) Přímo do celostátní části poháru se zařadí vítěz turnaje mistrů, který bude pořádán v průběhu roku 2017.

4.6) V období účinkování klubu I. CL v play-off  může klub odmítnout utkání poháru sehrát a termín jeho zápasu bude stanoven až po jeho posledním utkání v play-off.

4.7) Vítězové okresních částí poháru jsou automaticky přihlášeni do krajské části poháru. V případě odstoupení ze soutěže mohou být nahrazeny dalším týmem podle výsledků okresní části.

4.8) Vítězové krajských částí poháru jsou automaticky přihlášeni do celostátní části poháru. V případě odstoupení ze soutěže mohou být nahrazeny dalším týmem podle výsledků krajské části.

4.9) Pro účely těchto propozic se zavádí pojem tým, který může být sestaven z hráčů různých družstev téhož klubu. Pro účely sportovně-technické a disciplinární platí, že tým, který je účastníkem poháru, má stejná práva a povinnosti (odpovědnost) jako družstvo.

 

5) Pořadatelství a místa konání

5.1) V utkáních včetně celostátní části až do čtvrtfinále má výhodu domácího prostředí automaticky zajištěnu tým, jehož A družstvo je účastníkem nižší soutěže. Týmy se mohou dohodnout i jinak. V případě, že tým z nižší soutěže oznámí písemně alespoň 15 dní před stanoveným termínem utkání, že nemá o pořadatelství zájem, je povinen převzít pořadatelství utkání tým vyšší soutěže.

5.2) V případě, že se utkají týmy, jejichž A družstva hrají stejnou úroveň soutěže, rozhodne o pořadatelství los (pořadatelským týmem je tým uvedený v oficiálním pavouku na příslušných internetových stránkách na prvním místě z dané dvojice).

5.3) V souladu s Pravidly futsalu FIFA jsou pro okresní část poháru povolena i venkovní hřiště s umělou nebo přírodní trávou, škvárová a písková hřiště (povolena nejsou asfaltová hřiště). Soutěžně-technická subkomise apeluje na maximální využití hal již od okresních částí poháru.

5.4) Od krajských částí poháru je povoleno hrát utkání poháru pouze v halách. Toto ustanovení neplatí pro pořadatelský tým, který postoupí z okresní části poháru.

 

6) Přihlášky a start hráčů v poháru

6.1) Přihlášky do poháru se podávají příslušné řídící komisi (OkKF, případně KKF) v termínu, který příslušný řídící orgán stanoví v propozicích okresní, příp. krajské části při respektování termínů uvedených v části 3 těchto propozic s výjimkou klubů I. a II. CL (viz body 4.2 a 4.3 propozic).

6.2) Seznam přihlášených týmů v jednotlivých okresech zveřejní OkKF na svých internetových stránkách.

6.3) Seznam přihlášených týmů v jednotlivých krajích příslušné KKF zveřejní na svých internetových stránkách.

6.4) Přihláška do poháru musí obsahovat úplný název klubu, úroveň soutěže, kterou nejvýše v soutěžích zařazené družstvo klubu hraje, úplnou adresu pro korespondenci na kontaktní osobu, včetně telefonického
a e-mailového spojení, kompletní popis domácí haly nebo hřiště - adresa, rozměry, povrch, divácká kapacita, šatny, občerstvení atp.

6.5) Do poháru může každý klub přihlásit pouze jediný tým (nikoliv týmy A, B, C atd.).

6.6) Tým nastupující do utkání poháru má povinnost předložit soupisky všech družstev svého klubu, na kterých jsou evidováni hráči nastupující v daném utkání.

6.7) V utkání poháru může za tým nastoupit kterýkoliv hráč klubu, jenž je v klubu řádně zaregistrován (bez ohledu na to, zda v daném ročníku soutěže již startoval za jiný klub) a splňuje podmínky oprávněnosti startu ve smyslu Registračního řádu SF.

 

7) Hrací doba

7.1) V okresních a krajských částech poháru je kromě hrací doby 2 x 20 min. povolena také hrací doba 2 x 25 min. hrubého času, což platí v případech, kdy je soutěž hrána systémem play-off. V případě nerozhodného výsledku určí další postup, který musí být v souladu s Pravidly futsalu FIFA, propozice příslušné části poháru.

7.2) Pouze v případě, že je daná část poháru hrána turnajově, může stanovit hrací dobu jednotlivých utkání řídící orgán soutěže odchylně od bodu 7.1.

 

8) Základní povinnosti pořadatele a rozhodčích

8.1) Tým uvedený v rozlosování jako první je pořadatel utkání, nestanoví-li tyto propozice jinak.

8.2) Pořadatel utkání zajistí halu/hřiště k utkání (včetně úhrady nákladů za pronájem).

8.3) Oba týmy se v okresní části poháru podělí o proplacení odměny rozhodčím á 200 Kč za utkání a cestovného. Za proplacení výše uvedených náležitostí zodpovídá pořadatel utkání.

8.4) Oba týmy se v krajské části poháru podělí o proplacení odměny rozhodčím á 300 Kč za utkání a cestovného. Za proplacení výše uvedených náležitostí zodpovídá pořadatel utkání.

8.5) Je-li pořadatelem turnaje podle bodu 7.2 těchto propozic OkKF nebo KKF, jdou úhrady dle bodů 8.3 a 8.4 k tíži příslušné OkKF, resp. KKF.

8.6) Týmy se navzájem kontaktují dle oficiálního losu a po dohodě termínu nahlásí den, místo a čas utkání příslušné OkKF/KKF, která na utkání deleguje rozhodčí z listiny rozhodčích příslušné OkKF/KKF.

8.7) V případě, že se týmy nedohodnou, určí termín utkání příslušná OkKF/KKF. Po skončení utkání proplatí zástupci obou týmů rozhodčím odměnu a cestovné.

8.8) Rozhodčí, kteří jsou k utkání poháru delegováni, jsou povinni se dostavit včas, utkání řádně odřídit a rozhodčí zajistí doručení zápisu o utkání příslušnému řídícímu orgánu, není-li dále stanoveno jinak.

8.9) K utkání okresní nebo krajské části poháru může být delegován i delegát, jemuž přísluší v okresní části odměna 100 Kč a v krajské části odměna 200 Kč a cestovné. Pro její výplatu platí ustanovení bodu 8.3 až 8.5 těchto propozic.

8.10)Je-li na utkání nominován i delegát, může povinnost doručit zápis řídícímu orgánu přejít na nominovaného delegáta.

 

9) Povinnosti účastníků poháru

9.1) Každý tým se musí k utkání dostavit včas a nastoupit přesně dle stanoveného začátku, čekací dobu upravuje Soutěžní řád SF.

9.2) Hostující tým je povinný mít s sebou dvě sady výrazně barevně odlišných dresů, trenýrek a stulpen.

9.3) Při předzápasové poradě je vedoucí týmu povinen předložit soupisku či soupisky – viz bod 6.6 těchto propozic.

 

10) Cestovné a další finanční náležitosti

10.1) Všechny týmy cestují na utkání poháru na svoje náklady.

10.2) Součástí kauce na start v I. CL je pro kluby I. CL také kauce 5 000 Kč určená na pohár.

 

11) Další ustanovení k řízení poháru

11.1) Hraje se dle Pravidel futsalu FIFA platných od 1. 8. 2012 ve znění schválených změn a doplňků.

11.2) Námitky po utkání může kapitán uplatnit v souladu s Pravidly futsalu FIFA.

11.3) Dodatečné námitky se podávají v souladu s platným Soutěžním řádem futsalu.

 

12) Sportovně-technická a disciplinární provinění týmů a jednotlivců

12.1) Pokud nastoupí za tým hráč, který není na soupisce žádného z družstev příslušného klubu nebo není registrován v souladu s ustanovením Registračního řádu SF ČR (včetně zaevidované úhrady členského poplatku), prohrává tento tým kontumačním výsledkem 0:5 se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

12.2) Tým, který nenastoupí ke svému utkání ve stanovenou dobu z jakýchkoli důvodů (s přihlédnutím k čekací době), prohrává utkání kontumačním výsledkem 0:5.

12.3) Veškeré disciplinární záležitosti bude řešit k tomu příslušná disciplinární komise v souladu s platným Disciplinárním řádem.

12.4) Disciplinární provinění týmu řeší DK té pořádající složky, v jejíž působnosti se příslušná část poháru koná.

12.5) Disciplinární provinění jednotlivce řeší DK, do jejíž působnosti hráč dle uvedení na soupisce toho kterého družstva náleží.

12.6) Disciplinární trest udělený v poháru na počet utkání je platný pouze pro tuto soutěž, bez ohledu na kolo v jakém byl udělen, z čehož vyplývá, že trest udělený v okresní části se vztahuje na část oblastní a naopak; trest udělený v části oblastní se vztahuje i na celostátní část a naopak.

12.7) V případě disciplinárního trestu zastavení závodní činnosti na časové období se tento trest přenáší do mistrovských soutěží.

12.8) Hráč, který v průběhu poháru obdrží dvě ŽK, má automaticky zastavenu činnost na další jedno pohárové utkání nepodmíněně. Pokud hráč obdrží v jednom utkání nejprve ŽK a poté je vyloučen z důvodu, že obdržel druhou ŽK, ani jedna z těchto ŽK se pro účely zastavení závodní činnosti po dvou ŽK v průběhu poháru nepočítá; to však neplatí v případě, kdy hráč obdrží v utkání ŽK a následně obdrží přímo ČK.

12.9) Evidenci ŽK je povinen vést klub, jehož tým je účastníkem poháru.

 

13) Pojištění

13.1) Z  titulu akce České unie sportu je každý hráč pojištěn proti úrazu na základě dlouhodobé smlouvy mezi ČUS a Českou pojišťovnou, platnou od 1. 1. 2013.

13.2) Případný úraz musí být zaznamenán v zápise o utkání včetně uvedení příčiny a následku.

13.3) Upozorňujeme všechny vedoucí týmů, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských potvrzení
o způsobilosti jednotlivých hráčů, a to bez ohledu na skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany řídících orgánů průběžně kontrolována. V této souvislosti poukazujeme na možnost občansko-právní (regresní) i trestní odpovědnosti hráčů při případném zranění či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti. Způsob evidence je věcí vedoucího týmu. V případě, že za tým nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou odpovědnost za jeho nastoupení nese vedoucí týmu.

 

B. Organizace celostátní části poháru

14) Systém celostátní části poháru

14.1) Celostátní části poháru se účastní celkem 16 týmů – vítěz poháru 2015/2016, vítěz turnaje mistrů, který bude uspořádán v průběhu roku 2017 a 14 týmů postupujících z krajských částí poháru (Pražský, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský).

14.2) Rozlosování osmifinále a čtvrtfinále poháru provede Soutěžně-technická subkomise nejpozději do
14. 9. 2017 do pavouka, který bude mít část „západ“ a část „východ“. Týmy postoupivší do osmifinále budou rozděleny do obou částí pavouka s přihlédnutím k místu sídel jejich klubů tak, aby byly minimalizovány náklady týmů na dopravné.

14.3) Rozlosování semifinálových dvojic provede po odehrání čtvrtfinále Komise futsalu, popř.
Soutěžně-technická subkomise bez ohledu na teritoriální hledisko.

14.4) Pořadatelem utkání je vždy tým, jehož A družstvo je účastníkem nižší soutěže, ledaže by se tohoto práva vzdal; pak povinnost pořadatelství musí převzít tým, jehož A družstvo hraje vyšší soutěž. V případě, že se v osmifinále nebo čtvrtfinále utkají týmy hrající stejnou úroveň soutěže, bude pořadatelem tým, který je v pavouku uveden výše; v této situaci se práva pořadatelství nemůže vzdát, ledaže by se se soupeřem dohodl jinak a tuto dohodu schválila Soutěžně-technická subkomise.

14.5) Celostátní část poháru se hraje systémem play-off na jedno vítězné utkání.

14.6) Zápasy celostátní části poháru se hrají 2 x 20 min. čistého času. V případě nerozhodného výsledku utkání po základní době hry následuje prodloužení 2 x 5 minut, ve kterém neplatí pravidlo „zlatého“ ani „stříbrného“ gólu, a hraje se plný čas prodloužení. V případě, že se nerozhodne ani v prodloužení, následují kopy z pokutové značky dle přílohy A Pravidel futsalu FIFA.

 

15) Ceny a odměny

15.1) Vítěz poháru obdrží finanční odměnu 20 000 Kč a trofej věnovanou KF FAČR; zároveň si zajistí právo startu v Poháru vítězů národních pohárů ve futsalu (bude-li taková mezinárodní soutěž existovat). Poražený finalista obdrží odměnu 10 000 Kč.

15.2) V případě odřeknutí zájmu obou finalistů play-off  I. CL zúčastnit se UEFA Futsal Cupu může být vítězi poháru, popř. poraženému finalistovi nabídnut start v této soutěži pořádané UEFA.

 

16) Termíny a místa utkání

16.1) Úředními termíny pro osmifinále, čtvrtfinále a semifinále jsou zpravidla středy a budou součástí termínové listiny soutěžního ročníku 2017/2018. Týmy se navzájem kontaktují dle oficiálního losu a po dohodě nahlásí do stanoveného data přesný termín, místo a čas utkání písemně na sekretariát KF FAČR (e-mail: prusa@fotbal.cz). V případě, že se týmy nedohodnou, určí termín utkání Soutěžně-technická subkomise.

16.2) Termín a začátek finálového utkání bude stanoven Komisí futsalu po dohodě s příslušnou televizní stanicí, pokud bude finále poháru vysíláno v TV.

16.3) Pořadatel utkání osmifinále, čtvrtfinále a semifinále zajistí odpovídající halu s mezinárodními rozměry hrací plochy (délka 38 až 42 m, šířka 18 až 22 m) z listiny hal, které pro daný soutěžní ročník schválila Soutěžně-technická subkomise. Případnou výjimku pro utkání osmifinále může schválit pro pořadatele utkání, který není účastníkem I. nebo II. CL, Soutěžně-technická subkomise.

16.4) Na pořadatele finálového utkání bude Komisí futsalu provedeno výběrové řízení, popř. bude místo finálového utkání Komisí futsalu přímo určeno.

 

17) Povinnosti pořadatele utkání

17.1) Pořadatel utkání zajistí halu splňující podmínky dle bodu 16.3 propozic včetně hrazení pronájmu.

17.2) Pořadatel utkání po skončení utkání proplatí každému rozhodčímu cestovné a odměnu ve výši:

a) osmifinále a čtvrtfinále 600 Kč,

b) semifinále 900 Kč a

c) finále 1 200 Kč (příp. třetí rozhodčí 500 Kč).

17.3) Dále po skončení utkání proplatí pořadatel utkání delegátovi cestovné a odměnu ve výši:

a) osmifinále a čtvrtfinále 400 Kč,

b) semifinále 600 Kč a

c) finále 700 Kč.

17.4) Pořadatel zajistí minimálně 3 míče č. 4 se sníženým odskokem dle Pravidel futsalu FIFA.

17.5) Za peníze a jiné cenné věci nebude brát pořadatel odpovědnost a nevztahuje se na ně pojištění.

17.6) Pro celostátní část poháru platí v plném rozsahu Směrnice pořadatele celostátních soutěží, která bude součástí Rozpisu mistrovských soutěží na soutěžní ročník 2017/2018 s výjimkou případů, bude-li některá povinnost uvedená ve směrnici upravena těmito propozicemi.

 

18) Rozhodčí a delegáti

18.1) Na každé utkání budou příslušnou subkomisí delegováni dva rozhodčí a delegát, jejich delegace bude zveřejněna na internetových stránkách FAČR (www.fotbal.cz). Na finálové utkání bude případně delegován také třetí rozhodčí.

18.2) Rozhodčí zajistí odeslání Zápisu o utkání mailem na sekretariát KF FAČR do 12:00 hod následujícího pracovního dne po dni konání utkání. Výsledek utkání bude poté zveřejněn na internetu KF FAČR.

 

19) Povinnosti týmů

19.1) Při předzápasové poradě je vedoucí týmu povinen předložit soupisku či soupisky. To vše nejpozději
30 minut před začátkem utkání.

19.2) Každý tým je povinný mít k dispozici 2 sady očíslovaných dresů výrazně odlišných barev, trenýrky, chrániče a stulpny.

19.3) Kapitán týmu je povinen před a po utkání podepsat zápis o utkání.

19.4) Vedoucí týmu zodpovídá za to, že za jeho tým nenastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky. Za hráče bez platné lékařské prohlídky se považuje hráč, jehož klub potvrzení o lékařské prohlídce nemá k dispozici, a nebo je toto potvrzení starší jednoho roku.

 

20) Tresty a jejich evidence

20.1) Veškerá evidence trestů, evidence žlutých karet i rozhodnutí o zastavení závodní činnosti v celostátní části poháru budou zveřejňovány na internetu FAČR (www.fotbal.cz), ale každý klub je povinen si vlastní evidenci vést také sám.

20.2) O trestu hráče, který obdržel ČK, rozhodne na základě zápisu o utkání a případně zprávy delegáta svazu DK. Minimálním trestem je zastavení závodní činnosti na jedno utkání nepodmíněně.

20.3) Tresty zastavení závodní činnosti nepodmíněně se z krajských částí do celostátní části poháru přenášejí.

20.4) Po krajské části poháru se ruší evidence ŽK a začíná evidence ŽK jen pro celostátní část.

20.5) Od osmifinále je opět po každé druhé ŽK hráči zastavena činnost na jedno soutěžní utkání nepodmíněně. Oficiální evidence, která je rozhodující pro oprávněnost startu hráče v utkání, bude pro celostátní část průběžně zveřejňována na internetu FAČR (www.fotbal.cz).

 

21) Další ustanovení platná pro celostátní část

21.1) V jednom pohárovém utkání mohou za tým nastoupit maximálně čtyři cizí státní příslušníci.

21.2) Hráč v poháru nastupuje v platném kole za tým klubu, v němž je řádně registrován (hráč tedy během jednoho ročníku může startovat v týmech různých klubů dle jeho aktuální registrace v souladu s Přestupním řádem).

 

22) Přechodné ustanovení

22.1) V případě, že byla okresní nebo krajská část poháru některými OkKF nebo KKF zahájena přede dnem schválení těchto propozic Komisí futsalu FAČR, platí pro účast klubů I. a II. CL ustanovení Propozic poháru FAČR futsalu FIFA 2015/2016.

 

Tyto Propozice schválila Komise futsalu FAČR na svém zasedání dne 8. 9. 2016.


 

Pro-idea - tvorba www stránek Fotbalexpress.cz

Počet návštěv: 28496
Posledních 30 dnů: 6764 | Posledních 7 dnů: 1406 | Poslední den: 122

© 2019 FUTSAL FIFA | Všechna práva vyhrazena | martin.kapsa@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne